english | česky
home

Aktuality

Užívání určitého členu v předložkových frázích v jihocentrální romštině

[The use of the definite article in prepositional phrases in South Central Romani]

Tato práce si klade za cíl popsat jazykové změny, které vedly k zjednodušení paradigmatu určitého členu nebo dokonce k úplnému zániku členu v předložkových frázích rozličných variet jihocentrální romštiny. Pokouší se identifikovat jazykové procesy, které mohly jednotlivé změny zapříčinit, jako například analogie nebo jevy podmíněné kontaktem. O některých z kontaktních změn pojednává v širším kontextu eroze značení rodu a čísla ve varietách jihocentrální romštiny, které jsou v kontaktu s maďarštinou.

The aim of this paper is to describe the linguistic changes which have led to the simplification of the definite article paradigm, or even to the entire loss of the definite article, in prepositional phrases of various South Central Romani varieties. I will try to identify the linguistic processes that may underlie these changes, such as analogy or contact-induced phenomena. In regard of the latter, I will discuss some of these changes in the wider context of the decline of gender and number marking in South Central Romani varieties in contact with Hungarian.
RDz2020_1_135-150_Bodnarova.pdf:

Publikace: 1/2020
Témata: dialektologie
Země:
Autor: Bodnárová, Zuzana
Bibliografický odkaz: Bodnárová, Zuzana. 2020. Užívání určitého členu v předložkových frázích v jihocentrální romštině. Romano džaniben 27 (1): 135–150.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás