english | česky
home

Aktuality

Hledání skulin v mocenské asymetrii: veřejná angažovanost na slovenském venkově v intersekcionální perspektivě

[Looking for a loopholes in power asymmetry: public engagement in Slovak countryside in intersectional perspective]

Článek se zabývá způsoby a limity participace občanů na veřejném životě na slovenské vesnici s asi třetinovým podílem romského obyvatelstva. Výchozím teoretickým konceptem je intersekcionální teorie, skrze kterou lze analyzovat, jak kategorie genderu a etnicity ovlivňují přístup k moci jednotlivých aktérů v komunální politice a spolkové angažovanosti. Mocenská asymetrie založená na etnicitě je v tomto výzkumném terénu tak výrazná, že na první pohled zneviditelňuje i základní a všeho se týkající kategorii, jakou je gender. Opresivní mechanismy Romům znesnadňují účast v komunální politice a ve spolcích, ovšem nezabraňují jim se veřejného života účastnit zcela. Zejména romské ženy dokázaly najít skulinu v opresivních mechanismech a založit své veřejné aktivity na neformálních vazbách. Ovlivňují dění v místě, ve kterém žijí, přestože mají v rukou pouze omezené nástroje a jejich veřejná angažovanost stále zůstává zvenčí limitována.  Zařazení kategorie genderu do analýzy umožňuje popsat strukturální bariéry, kterým čelí romské ženy, a zároveň opresivní mechanismy, které zdánlivě zastírají i základní kategorii genderu.

The article deals with the ways and limits of participation in public life in a Slovak village, where one third of population is Roma. The main theoretical concept is intersectional theory, which is used to analyse how categories of gender and ethnicity influence access to power in local government participation and societies engagement. The division of the village on the basis of ethnicty is very noticeable in this research field, so gender, which is fundamental and omnirelevant cathegory, seems like invisible. It is difficult for Romanies to take part in the local government and societies because of mechanisms of opression, but it does not prevent them from complete participation in public life. Especially Romani women were able to find a loophole in mechanisms of oppression and they based their public activities on informal relationships. They influence the public affairs in their village, despite of having only limited possibilities and their public engagement is still limited externally. Incorporation gender cathegory into analysis makes possible to desribe the structural barriers whose Romani women face, and also the mechanisms of opression, whose seemingly cover even the fundamenetal gender cathegory.
Romano dzaniben_2_2020_91_113.pdf:

Publikace: 2/2020
Témata: rodinné a komunitní vztahy
Země: Slovensko
Autor: Hájková, Kristýna
Bibliografický odkaz: Hájková, Kristýna. 2020. Hledání skulin v mocenské asymetrii: veřejná angažovanost na slovenském venkově v intersekcionální perspektivě. Romano džaniben 27 (2): 91–113.
Klíčová slova: gender ; etnicita ; intersekcionalita ; komunální politika ; spolky ; slovenský venkov
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás