english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

„Ame sam Vlašika, haj vorbinas vlašika!“ (My jsme Olaši a mluvíme olašsky!). Nástin jazykové situace olašských Romů z východního Slovenska v etnicky smíšené komunitě

Olaši žijící na východě Slovenska představují izolovaný jazykový ostrov mluvčích olašské romštiny žijícími mezi mluvčími severocentrální romštiny. Tato studie se zaměřuje na olašskou komunitu v obci, kde došlo před více než sto lety k nejstarší sedentarizaci Olachů v tomto regionu. V dnešní době je vlivem různých faktorů (zejména velkého odlivu Romů z lokality a stále se zvyšujícímu počtu subetnicky exogamních svazků) statusové postavení této obce ve vnitroolašské hierarchii nízké. Z důvodu nedostatku preferovaných olašských partnerů dochází již v druhé generaci k  přílivu neolašských partnerů (Rumungrů) do této lokality.  Na příchozí partnery je vyvíjen tlak na osvojení si olašštiny. Vzhledem k subetnicky smíšenému složení místní komunity se zde můžeme stále častěji setkat se střídáním obou variant romštiny (olaštiny a severocentrální romštiny) a s přepínáním jazykových kódů.  Alternace jazykových kódů může představovat vědomou a aktivní strategii mluvčího. Přepínání kódů má ale také diskurzivní dimenzi, kdy samotným přepnutím mluvčí vyjadřuje nějaký obsah či postoj k tématu, i když ten je často srozumitelný pouze členům vlastní komunity.

Jazyk ve sledované komunitě představuje hlavní vnější faktor rozdělující místní olašské a neolašské komunity. Olašská romština zde má vysokou prestiž jakožto definiční znak olašské identity. Olašství je v tomto prostředí udržováno do značné míry právě skrze důraz na adekvátní užívání olašské romštiny každým, kdo má být považován za člena komunity.

text si můžete stáhnout v 


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: 2/2012
Témata: sociolingvistika rodinné a komunitní vztahy
Země: Slovensko
Autor: Hajská, Markéta
Bibliografický odkaz: Hajská, Markéta. 2012. „Ame sam Vlašika, haj vorbinas vlašika!“ (My jsme Olaši a mluvíme olašsky!). Nástin jazykové situace olašských Romů z východního Slovenska v etnicky smíšené komunitě . Romano džaniben 19 (2): 35–53.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás