english | česky
home

Aktuality

pro přispěvatele

 

Časopis Romano džaniben má zájem o publikování odborných příspěvků z různých vědních oborů, které se zabývají romskou společností, historií, jazykem a kulturou v nejširším slova smyslu. Preferujeme především příspěvky založené na informacích z terénu. Máme zájem i o jakýkoli další materiál vhodný k publikování, který zapadá do struktury časopisu (viz oddíl Časopis ). Do popularizační části časopisu vítáme zejména literární příspěvky romských autorů, případně zprostředkování kontaktů na romské literáty, výtvarníky a další umělce, jejichž díla dosud v časopise nebyla prezentována.
Příspěvky zasílejte na adresu: redakce(at)dzaniben.cz

Příspěvky do recenzované části časopisu podléhají před publikováním nezávislému recenznímu řízení (viz oddíl Časopis ). Texty jsou po přijetí redakcí a po vyhodnocení formálních náležitostí šéfredaktorem anonymizovány a předány k posouzení dvěma odborníkům, kteří jsou vybíráni podle zaměření posuzovaného textu. Vypracované posudky příspěvky k publikování doporučí, doporučí po přepracování, nebo nedoporučí. V případě nejasností je text předán k posouzení třetímu recenzentovi. Po posouzení a zapracování případných připomínek recenzentů jsou příspěvky postoupeny k publikování.

Příspěvky do recenzované části časopisu by se měly přidržovat těchto několika zásad:

•    redakce přijímá texty v českém, slovenském, anglickém a romském jazyce; v jiných jazycích pouze po domluvě
•    příspěvky zasílejte ve formátu doc. nebo rtf.
•    rozsah odborného příspěvku by neměl přesáhnout 30 normostran
•    součástí příspěvku je abstrakt, seznam použité literatury, klíčová slova k textu a stručná informace o osobě autora
•    abstrakt shrnující základní body textu a jeho závěry by neměl překročit 150 slov, zasílejte jej v českém a anglickém jazyce, v angličtině uveďte nejen abstrakt, ale též název článku a klíčová slova.
•    stručnou informaci o své osobě prosím formátujte následovně:
[AUTOR-celé jméno a titul] je [POZICE] na [NÁZEV INSTITUCE, ODDĚLENÍ]. Email: [EMAIL].
•    hierarchii nadpisů jednotlivých částí nerozlišujte formátováním, ale číselně; hierarchie by neměla být více než třístupňová (např. 1., 1.1, 1.1.1)
•    kurzívou piště jen cizojazyčná slova v textu včetně cizojazyčných citací
•    krátké citace pište v uvozovkách přímo do textu; delší citace pište bez uvozovek do samostatných odstavců odsazených volným řádkem nahoře a dole, s uvedením zdroje na posledním samostatném řádku
•    další formátování (nadpisy, odstavení, odrážky atp.) omezte na minimum
•    pokud je zaslaný příspěvek přepracovanou částí některé dřívější práce, uveďte tuto informaci u nadpisu do první poznámky pod čarou - včetně názvu práce (plný bibliografický údaj uveďte v literatuře)
 

Odkazování v textu

(Příjmení Rok: xy-xy), (Příjmení Rok, Příjmení Rok, Příjmení Rok)

celý bibliografický údaj pak prosíme zařadit do seznamu literatury na konec článku.

- pokud je odkaz na konci (vedlejší) věty, umisťuje se před interpunkční znaménko .


Seznam použité literatury by měl být uvozen nadpisem Literatura a formátujte jej následovně. 

U všech typů odkazů, kde je více autorů:
Příjmení, J., Příjmení, J., Příjmení, J.

Kniha
Příjmení, J. Rok. Název. Místo: Vydavatel.

Sborník
Příjmení, J. (ed.). Rok. Název. Místo: Vydavatel.

Článek ve sborníku
Příjmení, J. Rok. Název článku. In: Příjmení J. (ed.). Název sborníku. Místo: Vydavatel, xy-xy.

Článek v časopise
Příjmení, J. Rok. Název. Časopis, ročník (číslo), xy-xy.

Kvalifikační práce
Příjmení, J. Rok. Název práce. Typ práce. Místo: Název školy, název fakulty, název katedry.

Novinový článek
Příjmení, J. Rok. Název. Noviny/Časopis, (číslo, pouze u časopisu). Datum vydání.

Internetový zdroj
Příjmení, J. Název. Dostupné z: adresa [cit. Rok-měsíc-den návštěvy].

Obecné rady pro další zdrojování:

- pokud je nějaká kniha, sborník nebo článek dostupný on-line, doplňte tento údaj za stránkování.

Příjmení, J. Rok. Název. Časopis, ročník (číslo), xy-xy. Dostupné z: adresa

- pokud dokument nemá autora, v textu na něj odkazujte stručným jednoslovný heslem nebo zkratkou a vročením, pod kterým bude k dohledání v bibliografii. Za touto zkratkou a vročením budou vypsány potřebné údaje. 

časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás