english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

časopis

Název pro časopis ROMANO DŽANIBEN se zrodil spontánně. Do češtiny jej lze přeložit více způsoby: Romská věda, Vědění o Romech, Poznávání Romů, Romské vědění /tj. co Romové vědí/. Široké sémantické pole romského pojmu má tu výhodu, že v sobě soustřeďuje mnoho významových nuancí, které by měly vytvářet charakter časopisu.

                                    Milena Hübschmannová
                z předmluvy k prvnímu číslu časopisu Romano džaniben 1/1994
 
 
Časopis Romano džaniben je jediným odborným romistickým periodikem v České republice, které se systematicky věnuje jazyku, historii a kultuře Romů v nejširším slova smyslu. Snaží se publikovat podložené a fundované informace z celého spektra humanitních oborů. Vedle odborných textů věnuje Romano džaniben prostor i autorské tvorbě romských literátů, portrétům romských osobností a umělců, recenzím a anotacím odborné romistické literatury beletrie romských autorů.
Časopis vydává občanské sdružení Romano džaniben. Časopis vychází dvakrát ročně. Od roku 2010 je recenzovaným odborným periodikem zařazeným na Seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů Rady pro výzkum, vývoj a inovace.
 
O časopise
Časopis vychází nepřetržitě od roku 1994. U zrodu  Romano džaniben stála doc. Milena Hübschmannová, zakladatelka romistiky na FF UK v Praze–. Na podobě časopisu se výrazně podíleli romisté Hana Šebková, Edita Žlnayová a v počátcích i Zbyněk Andrš a Ruben Pelar. Skladba redakční rady a technické redakce se v průběhu let obměňovala.. Milena Hübschmannová redakci časopisu a celé sdružení vedla 11 let do roku 2005, kdy tragicky zemřela. Následně redakci Romano džaniben vedli Peter Wagner, Jana Kramářová a Eva Zdařilová. Od roku 2011 jsou šéfredaktory časopisu Helena Sadílková a Pavel Kubaník.
Do roku 2002 měl časopis čtvrtletní periodicitu, jednotlivá vydání čítala v průměru 100 stran. Od r. 2002 vychází Džaniben dvakrát ročně v obměněné grafické podobě.
 
Struktura časopisu
Od roku 2009 je časopis je rozdělen do dvou částí, na odbornou recenzovanou a popularizační nerecenzovanou část. V recenzované části publikujeme původní odborné vědecké nebo přehledové statě, které procházejí recenzím řízením u dvou nezávislých posuzovatelů (viz oddíl Pro přispěvatele). Všechny statě v recenzované části jsou publikované v češtině a doprovázeny abstraktem a výčtem klíčových slov v angličtině. Recenzovanou část pravidelně doplňuje recenzní článek, tedy rozsáhlá fundovaná recenze na aktuální odborný titul, podléhající též recenznímu řízení.
V nerecenzované části Džaniben i nadále otiskuje  esejisticky orientované texty, memoráty a další materiálové příspěvky, recenze, ukázky z literatury nebo portréty osobností. Romano džaniben chce i nadále zůstat informační, referenční a diskusní platformou pro celou řadu profesních skupin i pro Romy samotné.
Obsahy všech čísel včetně anotací všech jednotlivých článků je možno prohlížet v oddílu Vyhledávání (dle autorů, jednotlivých čísel, témat, zemí a jejich kombinace.) Odborné statě zařazené do recenzované části časopisu (od r. 2009) jsou v obsahu označeny kapitálkami.
 
Složení výkonné redakce:
Pavel Kubaník (šéfredaktor), Helena Sadílková (šéfredaktorka), Lada Viková (redaktorka)
Kontakt: redakce@dzaniben.cz

Redakční rada:
Redakční rada časopisu zodpovídá za jeho odbornou a obsahovou stránku. Její členové jsou vybíráni dle svého působení a erudice v jednotlivých vědeckých oblastech, do kterých romistika zasahuje. Redakční rada časopisu navrhuje členy Odborné poradní a konzultační skupiny, kteří jsou odpovědni za posuzeování zaslaných příspěvků v nezávislém recenzním řízení a jejich doporučení či nedoporučení k publikování, přičemž dbá na to, aby ani jeden z recenzentů nebyl ohledně recenzovaného příspěvku v konfliktu zájmů. Zaslané posudky jsou v redakci archivovány.
Konečné rozhodnutí o zařazení odborných příspěvků do recenzního řízení stejně jako o publikaci popularizačních příspěvků je na odpovědnosti členů výkonné redakce.
Redakční rada se schází minimálně jednou ročně a na tomto setkání projednává a schvaluje další směřování časopisu a ediční plán. Členství v redakční radě není honorováno.
 
Redakční rada:

Mgr. Michael Beníšek                     Seminář romistiky, Ústav jižní a centrální Asie, FF UK Praha
PhDr. Jan Červenka, Ph.D.           Seminář romistiky, Ústav jižní a centrální Asie, FF UK Praha
Mgr. Viktor Elšík, Ph.D.                   Ústav lingvistiky a ugrofinistiky, FF UK Praha
PhDr. Jana Horváthová                  Muzeum romské kultury v Brně
PhDr. Anna Jurová, CSc.               Spoločenskovedný ústav Slovenskej akadémie vied, Košice
PhDr. Arne B. Mann, CSc.              Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied, Bratislava
Mgr. Helena Sadílková, M.A.          Seminář romisitiky, Ústav jižní a centrální Asie, FF UK, Praha; o.s. Romano Džaniben
Mgr. Lada Viková                              Katedra sociálních věd, FF Univerzita Pardubice; o.s. Romano Džaniben
Dipl.-Phys. Peter Wagner               bývalý šéfredaktor Romano Džaniben
PhDr. Renata Weinerová, CSc.     Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR (odbor pro sociální začleňování)
 
Odborná poradní a konzultační skupina :

Jana Ambrózová, Mgr. Attila Agocs; PhDr. Štěpán Balík, Ph.D.; Mgr. Michael Beníšek; Matyás Binder; Doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.; Mgr. Zuzana Bodnárová; Mgr. Ivo Buzek, Ph.D.; Dr. Jan Červenka, Ph.D.; Mgr. Pavla Čevelová; Celia Donert, Dr; Mgr. Roman Džambazovič, Ph.D.; Dr. Viktor Elšík, Ph.D.; Dr. Christiane Fennesz Juhasz; Dr. Lászlo Fosztó; Mgr.Milan Fujda, Ph.D.; Petra Gelbart, M.A.; Jan Grill, Ph.D.; Mgr.Markéta Hajská; Ass. Prof.Mag.Dr.Dieter Halwachs; PhDr. Jana Horváthová; Mgr.Tomáš Hrustič, Ph.D.; PhDr. PaedDr. Karol Janas, Ph.D.; PhDr. Anna Jurová, CSc.; PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.; Mgr. Jan Křivan; Bernard Leblon; Mgr. et Mgr. Petr Lhotka; Mgr. Michal Louč; doc. PhDr. Dušan Lužný, Dr.; Mgr. Andrea Lvová; PhDr. Arne B. Mann, CSc.; Elena Marushiaková, Ph.D.; Mgr. Marta Miklušáková; Mgr. Kamila Mrázková, Ph.D.; prof. Ctibor Nečas; Doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc.; Peter Obuch; Prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc.; Tibor Pintér , Ph.D.; Mgr. Tatiana Podolinská, PhD., Vesselin Popov, Ph.D.; PhDr. Anna Rácová, CSc.; Mgr. Lukáš Radostný; Mgr. Karolína Ryvolová; Mgr. Lucia Segľová, Ph.D.; Barbara Schrammel-Leber, Mag Dr.phil;  Mgr. Tamah Sherman, Ph.D.; PhDr. Jaroslav Skupnik, Ph.D.; Prof. PhDr. Daniela Slančová, CSc.; Mgr.Marián Sloboda;Mgr. Hana Synková, Ph.D.; Pavla Šimková, MA; PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.; Doc. Mgr. Bohdan Ulašin, Ph.D.; doc.PhDr. František Vrhel, CSc.; PhDr. Renata Weinerová, CSc.; Mgr. Milada Závodská; Mgr. Eva Zdařilová

Kontakt na  vydavatele:
 
o.s. Romano džaniben
Biskupcova 85
130 00 Praha 3
dzaniben(at)email.cz
 
Naše ISSN: 1210-8545
 
Ředitelka
Mgr. Lada Viková: redakce(at)dzaniben.cz

Administrativa
Jiřina Stolařová: dzaniben(at)email.cz

Redakce časopisu
redakce(at)dzaniben.cz
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás