english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Časopis romistických studií

Název pro časopis ROMANO DŽANIBEN se zrodil spontánně. Do češtiny jej lze přeložit více způsoby: Romská věda, Vědění o Romech, Poznávání Romů, Romské vědění /tj. co Romové vědí. Široké sémantické pole romského pojmu má tu výhodu, že v sobě soustřeďuje mnoho významových nuancí, které by měly vytvářet charakter časopisu.

                                                                                                          Milena Hübschmannová
                                               z předmluvy k prvnímu číslu časopisu
Romano džaniben1/1994

 

Časopis Romano džaniben je jediným odborným periodikem v Česku, které se od svého založení v roce 1994 systematicky věnuje jazyku, historii a kultuře Romů v nejširším slova smyslu. Romano džaniben publikuje odborné stati o Romech z celého světa (včetně statí romských vědců) a recenze aktuální romistické literatury, některá jeho čísla jsou monotematická. Zároveň věnuje pozornost hlasu Romů, publikuje memoráty, eseje, profilové rozhovory s  romskými umělci a jinými osobnostmi a ukázky jejich tvoby. Vychází dvakrát ročně o rozsahu cca. 180 stránek v tištěné (nákladem 300 kusů) a on-line podobě.

Historie časopisu

U zrodu časopisu stála doc.  Milena Hübschmannová, zakladatelka romistiky na FF UK v Praze, se svými přáteli. Ti se také na podobě časopisu výrazně podíleli, jmenovitě (řazeno abecedně): Zbyněk Andrš, Ruben Pellar, Hana Šebková, Anna Žigová a Edita Žlnayová. Skladba Redakční rady a technické redakce se v průběhu let obměňovala. Časopis vychází nepřetržitě od roku 1994, do roku 2002 měl čtvrtletní periodicitu, jednotlivá vydání čítala v průměru 100 stran. Výraznější změny zaznamenal časopis v roce 2002, kdy tehdejší o. s. Romano džaniben začalo na jeho vydávání spolupracovat s nakladatelstvím G plus G. Od té doby časopis vychází pololetně v průměru o 180 stranách a má současnou grafickou podobu, od prvního čísla roku 2012 pouze došlo k návratu k původnímu, menšímu formátu.

Milena Hübschmannová redakci časopisu vedla celých 11 let do roku 2005, kdy tragicky zahynula, a  na následující 3 roky převzal vedení redakce Peter Wagner. V roce 2009 se ho ujaly Jana Kramářová a po ní Eva Zdařilová. Od roku 2011 redakci vedou Pavel Kubaník a Helena Sadílková.

V roce 2010 byl časopis zařazen na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik spravovaný Radou pro vědu a výzkum.

Současnost časopisu

Časopis Romano džaniben je časopisem s otevřeným přístupem podle definice BOAI, přičemž jednotlivé autorské texty podléhají veřejné licenci CC-BY. Texty vychází v českém, slovenském a romském jazyce, redakce přijímá i texty v anglickém jazyce, které jsou ale překládány. Více v sekci o časopisu/ pro autory.

 

ISSN 1210-8545 (Print)

ISSN 2788-3809 (On-line)

 

Evidenční číslo podle tiskového zákona: MK ČR E 6882

Objednávky předplatného a archivních čísel časopisu na dzaniben(at)email.cz

 

     

 

 

 

časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás