english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Call for papers: Monotematické číslo Džanibenu o boji za práva Romů

English version below

Pro rok 2024 plánujeme číslo našeho časopisu věnované boji za práva Romů jako občanů strukturálně i přímo diskriminovaných na základě (připsané) etnicity, ale i jako členů národnostní skupiny. Tyto dva směry občansko-aktivistických jednání spolu mnohdy úzce souvisely. Považujeme za nutné prozkoumávat historii boje za práva Romů redukovaná rasizujícími strukturami státu i přímo porušovaná jednáním konkrétních jednotlivců, skupin či institucí. Právě i zkušenost diskriminované menšiny v různých situacích vedla k rozpoznání nutnosti vytvořit si vlastní struktury jako oporu při hájení postavení Romů ve společnosti.

Celá řada současných autorů se shoduje, že zásadní kontinuitu rámující společenské postavení Romů představuje anticikanismus. Naším cílem je přispět k ohledávání způsobů, jakým se romští aktéři vymezovali proti svojí rasizaci a hledali cesty k obraně či k překonávání společenských bariér vyplývajících z  majoritní dominance. Rádi bychom přispěli k prozkoumání proměňujících se možností a nástrojů boje (individuálního i kolektivního) proti různým formám rasismu a diskriminace. Jakkoli nepřehlížíme roli neromských partnerů, uvítáme soustředění na romské aktéry těchto vyjednávání.

Konkrétně nám jde o zachycení případů obrany proti poškozování práv Romů jako občanů napříč historií (v českém kontextu např. od žádostí o pomoc při řešení lokálně rozpoznávané diskriminace, až po vyjednávání o definici rasově motivovaných útoků jako zvláště společensky nebezpečných v 90. letech, atp.). Zajímají nás i subtilnější příklady úsilí o právní i faktické zrovnoprávnění, jako například prosazování participace Romů v různých národních i transnacionálních institucích a fórech, včetně státních orgánů ale např. i ve vzdělávacích a paměťových institucích, mající za cíl změnu postojů a hájení zájmů Romů formulovaných z romské perspektivy. Zajímá nás historie romských organizací v Evropě i mimo ni, participace Romů v dalších občanských organizacích, i historie fungování těles, která pro koordinaci aktivit (formálně) směřovaných k řešení situace Romů ustanovovaly státy a historie participace Romů v nich.

Jsme si při tom vědomi, že téma společenské participace Romů a boje za jejich práva nelze zužovat na vyjednávání romských pozic ve státních a společensky dominantních strukturách. Zajímají nás tedy i jednání, která se odehrávají mimo státně-občanskou arénu a takto úžeji chápané představy o participaci Romů i přímo zpochybňují. Uvítáme tedy i texty umožňující sledovat např. čistě individuální řešení (migrace, různá navigace otázek identity), nebo trvání na patření do lokálních společenství atp.

Rádi bychom představili výsledky bádání zaměřených jak na různá období a různé regiony, tak i na různé oblasti společenského boje za rovnoprávnost (vzdělanostní, profesní, politickou, kulturní, národnostní a další). Pokud se Váš výzkum prolíná s naším záměrem, budeme velice rádi, když se rozhodnete do plánované monotématického čísla přispět.

Příspěvky pro recenzní řízení zasílejte do konce ledna 2024 (na adresu dzaniben@email.cz, nebo přímo editorkám tohoto čísla - lada.vikova@seznam.cz, helena.sadilkova@ff.cuni.cz). Uvítáme, pokud se rozhodnete nám zaslat abstrakt svého textu a doporučujeme ho zaslat do konce října 2023.

Zde text výzvy v pdf v češtině a angličtině

Děkujeme za spolupráci!
Redakce Romano džaniben

---

For 2024 we are planning an issue of our magazine dedicated to the fight for the rights of Roma as citizens who continue to be structurally or directly discriminated against on the basis of their (ascribed) ethnicity, but also as members of a national minority. These two strands of citizen-activist activities are closely interlinked. We find it necessary to examine the history of the struggle for the rights of the Roma reduced by racializing state structures or directly violated by specific individuals, groups or institutions. The experience of a discriminated minority has also led in various situations to the recognition of the need to create own structures as a support in defending the position of Roma.

A number of contemporary authors agree that anti-Gypsyism is a fundamental continuity framing the position of the Roma. Our aim is to contribute to an appreciation of the ways in which Romani actors have defined themselves against their racialization and have sought ways to defend or overcome the social barriers and majority domination. We would like to contribute to exploring the changing possibilities and tools of struggle (individual and collective) against different forms of racism and discrimination. While not overlooking the role of non-Romani partners, we welcome a focus on Romani actors in these negotiations.

Specifically, we are interested in capturing instances of the fight against the violation of rights of the Roma as citizens throughout history (in the Czech context, e.g., from requests for assistance in locally recognized discrimination, to negotiations to define racially motivated attacks as particularly socially dangerous in the 1990s, etc.). We are also interested in other efforts towards legal and de facto equality, such as advocacy for Romani participation in various national and transnational institutions and forums including state bodies but also, e.g., educational and memory institutions, aimed at changing attitudes and advocating for Romani interests formulated from a Romani perspective. We are interested in the history of Romani organisations in Europe and beyond, the participation of Roma in other civic organisations, and the history of bodies established by states to coordinate activities (formally) aimed at addressing the situation of Roma, and the history of Roma participation in them.

We believe that the topic of Romani social participation and the struggle for their rights cannot be reduced to the negotiation of positions in state and other dominant social structures. Therefore, we invite focus on negotiations taking place outside the state-civic arena, directly challenging such narrowly understood notions of Romani participation. We welcome texts that allow us to follow, for example, purely individual solutions (migration, different navigation of identity issues) or insistence on belonging to local communities, etc.

We would like to present the results of research focused on different periods and regions, as well as on different areas of social struggle for equality (educational, professional, political, cultural, etc.). If your research intersects with our intention, we would be very happy if you decide to contribute to the planned monothematic issue.

Submission of texts for peer-review should be sent by the end of January 2024 (to dzaniben@email.cz, or directly to the editors of this issue - lada.vikova@seznam.cz, helena.sadilkova@ff.cuni.cz). We welcome pre-consultations and encourage you to submit an abstract of your text by the end of October 2023.

Looking forward to cooperation!

The editors of Romano džaniben

Download or share PDF version here

časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás