english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

recenzní řízení

recenzní řízení

Příspěvky do recenzované části časopisu podléhají před publikováním nezávislému recenznímu řízení. Texty jsou po přijetí redakcí a po vyhodnocení formálních náležitostí šéfredaktorem anonymizovány a předány k posouzení dvěma odborníkům, kteří jsou vybíráni podle zaměření posuzovaného textu. Dalším kritériem je odlišná institucionální afiliace autora a recenzenta. Vypracované posudky příspěvky k publikování doporučí, doporučí po přepracování, nebo nedoporučí. V případě nejasností je text předán k posouzení třetímu recenzentovi. Po posouzení a zapracování případných připomínek recenzentů jsou příspěvky postoupeny k publikování.

 

Příspěvky zasílejte na adresu: redakce(at)dzaniben.cz

 

Příspěvky do recenzované části časopisu by se měly přidržovat těchto několika zásad:

 

•    redakce přijímá texty v českém, slovenském, anglickém a romském jazyce; v jiných jazycích pouze po domluvě

•    příspěvky zasílejte ve formátu doc. nebo rtf.

•    rozsah odborného příspěvku je maximálně 35 normostran bez abstraktu a seznamu literatury

•    součástí příspěvku je název článku v češtině a angličtině (kvůli úpravě webu preferujeme stručné názvy bez podtitulů), abstrakt v češtině (max. 150 slov) a angličtině, seznam použité literatury, klíčová slova k textu v češtině a angličtině a stručná informace o osobě autora

•    stručnou informaci o své osobě prosím formátujte následovně:

[AUTOR-celé jméno a titul] je [POZICE] na [NÁZEV INSTITUCE, ODDĚLENÍ]. ORCID: [číslo ORCID]. E-mail: [EMAIL].

•    hierarchii nadpisů jednotlivých částí nerozlišujte formátováním, ale číselně; hierarchie by neměla být více než třístupňová (např. 1, 1.1, 1.1.1); úvod se nečísluje

•    kurzívou pište jen cizojazyčná slova v textu včetně cizojazyčných citací a dále názvy knih, časopisů, filmů a jiných kompletních děl

•    krátké citace pište v uvozovkách přímo do textu; delší citace pište bez uvozovek do samostatných odstavců odsazených volným řádkem nahoře a dole, s uvedením zdroje na posledním samostatném řádku

•    další formátování (nadpisy, odstavení, odrážky atp.) omezte na minimum

•  pokud je zaslaný příspěvek přepracovanou částí některé dřívější práce, uveďte tuto informaci u nadpisu do první poznámky pod čarou - včetně názvu práce (plný bibliografický údaj uveďte v literatuře)

časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás