english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Redakce časopisu Romano džaniben oslavila 30 vydaných ročníků časopisu

Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji za práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

licenční podmínky pro autory a autorky, kteří chtějí publikovat v časopise Romano džaniben

I. Úvodní ustanovení

1. Romano džaniben z.s. (dále jen „vydavatel“) v rámci své činnosti vydává časopis s názvem Romano džaniben (dále jen „časopis“).

2. Autor má zájem publikovat své autorské dílo (dále jen „dílo“) v časopise, a proto své dílo poskytuje vydavateli.

3. Zasláním díla pro posouzení k publikaci v časopisu poskytuje autor souhlas se zveřejněním díla v tištěné a elektronické verzi časopisu a poskytuje vydavateli licenci k užití díla za níže specifikovaných podmínek.

 

II. Užití díla

1. Autor tímto poskytuje vydavateli oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci), a to ke všem způsobům užití díla v rozsahu neomezeném. Vydavatel je tak oprávněn užít dílo zejména takto:

a) vydáním, tzn. rozšiřováním ve smyslu ustanovení § 14 autorského zákona (i opakovaným) v časopise nebo jiné periodické či neperiodické publikaci, a to v jakémkoli rozsahu (nákladu), jakož i rozmnožováním ve smyslu ustanovení § 13 autorského zákona v neomezeném rozsahu za účelem takového vydání (rozšiřování);

b) pronájmem, půjčováním a případně i vystavováním ve smyslu ustanovení § 15 až § 17 autorského zákona;

c) sdělováním veřejnosti v nehmotné podobě ve smyslu ustanovení § 18 a násl. autorského zákona, včetně zpřístupňování díla takovým způsobem, že kdokoli k němu může mít přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (ustanovení § 18 odst. 2 autorského zákona), jakož i rozmnožováním díla k tomu účelu v neomezeném rozsahu;

d) v rámci užití díla dle písm. a) až c) užít dílo též pro nekomerční i komerční (tj. prováděnou za účelem zisku i bez takového účelu) reklamu či jinou propagaci své osoby a výsledků své činnosti (zejména časopisu); takovým užitím v rámci užití dle písm. a) až c) se přitom rozumí, že reklama či jiná propagace bude souviset s vydáním díla v časopise nebo jeho jiným užitím;

e) v rámci užití díla dle písm. a) až d) užít dílo vcelku nebo jeho část, ve spojení s jinými autorskými díly i s textem, obrazem, fotografií nebo zvukem neautorského charakteru, zařazením do databáze či jiného souboru děl autorského i neautorského charakteru; k tomuto účelu je vydavatel oprávněn dílo spojit s jinými autorskými díly i s textem, obrazem, fotografií a zvukem neautorského charakteru, zařadit jej do databáze či jiného souboru děl autorského i neautorského charakteru;

f) umožnit užití díla třetím osobám pro nekomerční účely a s podmínkou uvedení jména autora a plné bibliografické citace časopisu (název časopisu, ročník, číslo a DOI), kde bylo dílo publikováno.

 

2. Právo k užití díla podle odstavce 1 je poskytováno:

a) jako nevýhradní, tzn. autor je nadále oprávněn užít dílo sám, jakož i udělit oprávnění k jeho užití třetí osobě - ovšem s plnou bibliografickou citací časopisu, kde bylo dílo publikováno;

b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu;

c) pro celosvětové území;

d) s právem dalšího poskytnutí třetím osobám, a to jak udělením podlicence, tak i postoupením licence, s právem dalších převodů oběma způsoby.

 

3. Vydavatel je povinen dílo užívat výhradně s uvedením jmen autora, autorského týmu.

4. Vydavatel není povinen licenci poskytnutou autorem v celém rozsahu využít.

5. Smluvní strany sjednaly v souladu s ustanovením § 2366 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku, že licence je autorem – pokud se obě strany nedohodnou jinak – poskytována bezúplatně.

6. Autor souhlasí s tím, že bude jeho jménem k Dílu připojena licence Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Mezinárodní (CC BY 4.0 Mezinárodní), v plném znění dostupná na adrese:

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.cs

 

III. Záruky autora

1. Autor odpovídá vydavateli za právní bezvadnost díla, kterou se rozumí, že autor/  případně kolektiv autorů,  je/ jsou jediným tvůrcem díla, dílo je původní a nebylo autorem (ani třetí osobou) dosud veřejně užito, a dále že jeho užitím (v rozsahu sjednaném touto smlouvou) vydavatelem:

a) nebudou neoprávněně zasažena autorská práva třetích osob;

b) nebudou neoprávněně zasažena ani jiná práva a oprávněné zájmy třetích osob, např. právo na ochranu osobnosti fyzických osob a právo na ochranu dobré pověsti právnických osob;

c) nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy;

d) Dílo nepodléhá režimu zaměstnaneckého díla, kde zaměstnanec není oprávněn vykonávat práva k Dílu;

e) užívání Díla v rozsahu poskytované licence není omezeno podmínkami poskytnuté grantové či jiné finanční podpory (např. GAČR, TAČR), a že autor před uzavřením této smlouvy neudělil třetí osobě výhradní licenci k užití díla.

2. Pokud by vydavateli nebo třetí osobě, která své oprávnění odvozuje z této smlouvy, vznikla škoda nebo jiná újma z důvodu právních vad díla, je autor povinen tuto škodu v plné výši nahradit.

3. V případě spoluautorského Díla autor prohlašuje, že ostatní spoluautory informoval o těchto licenčních podmínkách a že je jejich jménem oprávněn udělit Romano džaniben z. s. licenci na základě těchto licenčních podmínek.

 

IV. Závazky vydavatele

Vydavatel se autorovi zavazuje poskytnout po uveřejnění díla separát díla ve formátu pdf a jeden tištěný výtisk časopisu.

 

V. Souhlas autora se zpracováním osobních údajů

1. Autor souhlasí s tím, že údaje, které poskytl vydavateli v rozsahu jméno, příjmení, adresa pracoviště, kontaktní e-mail, budou předávány a dále zpracovávány pro užití specifikovaná v části II., odst. 1 této smlouvy.

2. Poskytnutím licence autor souhlasí se zařazením Díla do vědeckých a bibliografických databází, jakož i informačních systémů pro poskytování informačních služeb, v nichž je Časopis aktuálně veden, jakož i těch, do nichž bude v budoucnu zařazen.

 

VI. Závěrečná ustanovení

1. Tyto licenční podmínky se řídí ustanovením českého práva, zejména autorským zákonem a občanským zákoníkem v platných zněních.

2. Veškeré změny této dohody mohou být provedeny jen na základě souhlasu obou stran v písemné formě.

 

Vydavatelem je nezisková organizace Romano džaniben, z. s.,

se sídlem Biskupcova 85, Praha 3, 130 00, zastoupená Mgr. Ladou Vikovou, Ph.D.

[IČO 62941305]

časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás