english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Redakce časopisu Romano džaniben oslavila 30 vydaných ročníků časopisu

Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji za práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

etika publikování

publikační etika a prohlášení o nekalých praktikách

Redakce souzní a řídí se obecnými pokyny Výboru pro publikační etiku: http://publicationethics.org/

 

vícenásobné nebo souběžné publikování

Nabídnutý rukopis musí být prací dosud nepublikovanou a nesmí souběžně procházet recenzním řízením jinde. Souběžné zaslání rukopisu více než jednomu časopisu se považuje za neetické publikační chování a je nepřijatelné.

 

rovný přístup

Všechny rukopisy budou recenzovány na základě svého intelektuálního obsahu, bez ohledu na věk, pohlaví, rasovou či etnickou příslušnost, zemi původu nebo politické smýšlení autorů.

 

rozhodnutí o publikování prací

Za rozhodnutí o tom, které z článků zaslaných časopisu by se měly publikovat, odpovídají šéfredaktoři Romano džaniben. Dbají při tom na doporučení recenzentů, musí se také řídit pravidly časopisu a zákonnými požadavky týkajícími se urážky na cti, porušení autorských práv a plagiátorství.

 

důvěrnost

U všech rukopisů zaslaných redakci k recenznímu řízení se zachovává přísně důvěrný přístup – šéfredaktoři ani redakční tým nesdělují jakékoli informace o rukopisech třetím stranám. Komunikují výhradně s autory/ autorkami, (potenciálními) recenzenty, popřípadě s Redakční radou.

 

nepřijatelný ghostwriting

Jako ghostwriting bývá označován případ, kdy určitá osoba podstatnou měrou přispěla k článku, ale její spoluautorská účast není zveřejněna nebo její role není v publikaci uznána ani v rámci poděkování. Vědecká etika a redakční standardy časopisu Romano džaniben vyžadují přísnou čistotu informací o všech osobách a institucích, které přispěly ke vzniku dané publikace (k jejím myšlenkám, obsahu, vytvoření, financování...). Uvedení úplných a nezkreslených údajů tohoto druhu není jen projevem řádné, zavedené akademické praxe, ale je také důkazem náležité společenské odpovědnosti.

 

uvádění zdrojů

Vždy se musí řádně přiznávat práce druhých. Autoři by rozhodně měli citovat publikace, které nějakým způsobem ovlivnily povahu předkládaného textu.

časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás