english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

pro autory

Otevřený přístup

Časopis Romano džaniben je časopisem s otevřeným přístupem podle definice BOAI, přičemž jednotlivé autorské texty podléhají veřejné licenci CC-BY. Obsah časopisu je volně přístupný na veřejném internetu a každý uživatel může jeho obsah kopírovat nebo šířit, číst, stahovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků, a to bezplatně, aniž by si předem vyžádal souhlas vydavatele nebo autora. Obsah může být použit k jakémukoli účelu, včetně komerčního využití. Při dalším zacházení s texty předpokládáme jen dodržení etiky vědecké práce.

 

Charakter textů

Časopis Romano džaniben je rozdělen na recenzovanou a nerecenzovanou část. Do recenzované části přijímáme studie a materiálové studie, které se zabývají romskou společností, historií, jazykem a kulturou v nejširším slova smyslu. Součástí recenzované části bývá i recenzní článek, tedy obsáhlejší recenze zohledňující širší kontext tématu recenzované publikace. Texty do recenzované části procházejí recenzním řízením, maximální rozsah je 35 normostran (počítáno bez abstraktu a seznamu literatury). 

Redakce a redakční rada viz zde.

Příspěvky zasílejte na adresu: redakce(at)dzaniben.cz

Odkazování v textu

(Příjmení Rok: xy–xy), (Příjmení Rok, Příjmení Rok, Příjmení Rok)

celý bibliografický údaj pak prosíme zařadit do seznamu literatury na konec článku.

- pokud je odkaz na konci (vedlejší) věty, umisťuje se před interpunkční znaménko .


Seznam použité literatury by měl být uvozen nadpisem Literatura. V názvech knih a článků ponechávejte velkém písmeno pouze u počátečního písmene názvu, případně u jmen lidí či názvů institucí v názvu zdroje obsažených. Ostatní písmena nechejte malá bez ohledu na úzus užitý u názvu původní publikace (např. původní název "Romani. A Linguistic Introduction" změňte v bibliografii na "Romani. A linguistic introduction"). Dále formátujte následovně: 

U všech typů odkazů, kde je více autorů:
Příjmení, J., Příjmení, J., Příjmení, J.

Kniha
Příjmení, J. Rok. Název. Místo: Vydavatel.

Sborník
Příjmení, J. (ed.). Rok. Název. Místo: Vydavatel.

Článek ve sborníku
Příjmení, J. Rok. Název článku. In: Příjmení J. (ed.). Název sborníku. Místo: Vydavatel, xy–xy.

Článek v časopise
Příjmení, J. Rok. Název. Časopis ročník (číslo): xy–xy.

Kvalifikační práce
Příjmení, J. Rok. Název práce. Typ práce. Místo: Název školy, název fakulty, název katedry.

Novinový článek
Příjmení, J. Rok. Název. Noviny/Časopis (číslo, pouze u časopisu). Datum vydání.

Internetový zdroj
Příjmení, J. Název. Dostupné z: adresa [cit. Den. Měsíc. Rok návštěvy].

Obecné rady pro další zdrojování:

- pokud je nějaká kniha, sborník nebo článek dostupný on-line, doplňte tento údaj za stránkování.

Příjmení, J. Rok. Název. Časopis, ročník (číslo), xy–xy. Dostupné z: adresa

- pokud dokument nemá autora, v textu na něj odkazujte stručným jednoslovný heslem nebo zkratkou a vročením, pod kterým bude k dohledání v bibliografii. Za touto zkratkou a vročením budou vypsány potřebné údaje. 

časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás