english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Cikánský tábor v Letech (1942–1943)

V období nacistického režimu zaujímaly zvláštní místo cikánské tábory, jejichž účelem bylo „vyloučit ze společnosti, převychovat k práci osoby označované za Cikány nebo cikánské míšence. Na protektorátním území byly zřízeny dva cikánské tábory – v Čechách v Letech u Písku, na Moravě v Hodoníně u Kunštátu. Dosavadní poznatky o letském táboře jsou v tomto textu shrnuty ve formě odpovědí na otázky. Podobně jako v Německé říši, uskutečnily protektorátní bezpečnostní orgány 2. 8. 1942 nejprve soupis všech Cikánů, cikánských míšenců a osob žijících tzv. po cikánsku. Z podchycené populace provedla kriminální policie ve spolupráci s četnickými stanicemi výběr na základě rasy. V táboře byli násilně koncentrováni muži, ženy i děti kvůli údajně nepřizpůsobivému a kriminálnímu chování. Ale převážná většina se tam ocitla pouze na základě skutečnosti, že byli Cikány. Dokazuje to velký zájem výzkumného pracoviště pro rasovou hygienu působícího při říšském zdravotnickém úřadu ministerstva vnitra v Berlíně. Otázka Cikánů spadala do kompetence říšskoněmecké i české kriminální policie. Řízení letského tábora bylo v kompetenci české veřejné správy a na ministerstvu vnitra spadaly Lety pod pravomoc referátu pro pracovní tábory, na zemském úřadě pod pravomoc oddělení I/6. Zemský úřad zaměstnával všechen táborový personál. Službu v táboře vykonávali bývalí četníci, kteří ukončili činnost v četnickém sboru a stali se zaměstnanci zemského úřadu. V táboře působili lékaři s ošetřovatelkami a dezinfektorem. Jedním z účelů nucené táborové koncentrace měla být převýchova vězňů k práci. V táboře zemřelo celkem 326 mužů, žen a dětí. Převládala dětská úmrtnost nad úmrtností dospělých, mimořádně vysoká byla úmrtnost novorozenecká a kojenecká. Většina internovaných byla odtransportována do Osvětimi. Cikánský tábor v Letech plnil stejnou roli jako cikánský tábor v Hodoníně určený pro koncentraci vězňů z Moravy.


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: ňilaj/2008
Témata: historie obecně
Země: Česká republika
Autor: Nečas, Ctibor
Bibliografický odkaz: Nečas, Ctibor. 2008. Cikánský tábor v Letech (1942–1943). Romano džaniben 15 (1): 186–197.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás