english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

E edukaciaqi situàcia le rromenqi anθ-i Rumùnia. Laćhe àkcie line kaθar e Edukaciaqo, Rodipnasqo vi le Inovaciaqo Ministèro e Rumuniaθar maśkar e berśa 1998-2009

Vzdělávací situace Romů v Rumunsku. Úspěšné aktivity rumunského Ministerstva školství v letech 1998-2009
Autor následujícího článku, Gheorghe Sarau, je zaměstnancem rumunského ministerstva školství,
kde dlouhodobě pracuje s romskou menšinou v oblasti vzdělávání a snaží se především prosazovat
romštinu jako moderní jazyk schopný obstát ve vzdělávacím systému Rumunska. V devadesátých letech
založil sekci romského jazyka na Bukurešťské univerzitě (Fakultě zahraničních jazyků a literatur),
kde se mimo jiné snaží o výchovu budoucích učitelů romštiny. Gheorghe Sarau je velkým zastáncem a propagátorem mezinárodní transkripce romštiny vytvořené jeho přítelem Marcelem Courthiadem, která byla přijata Komisí pro standardizaci romského jazyka v dubnu roku 1990 na IV. kongresu Mezinárodního svazu Romů – Romani union ve Varšavě. Gheorghe Sarau tento pravopis prosazuje ve všech materiálech procházejících rumunským ministerstvem školství a je v podstatě i jediným korektorem této transkripce v Rumunsku vydávaných publikacích. Vedle transkripce je jistě zajímavý i jazyk samotný, kterým Gheorghe Sarau píše a který vykazuje snahu povýšit se nad dialektní specifika jednotlivých variet romštiny. Tento naddialekt,
zapisovaný dle pravidel Courthiadeho pravopisu, je pak pod patronátem Gheorghe Saraua zaváděn do výuky na univerzitě v Bukurešti, ale i na rumunských základních školách, což může být poněkud problematiké vzhledem k tomu, že samotní žáci/studenti, jsou zhusta mluvčími různých reálně existujících místních dialektů romštiny. Jako ukázku, jakou cestu romskému jazyku Gherghe Sarau v Rumunsku vybral – jak z hlediska jazykového tak z hlediska zápisu – zde otiskujeme jeho článek o aktivitách rumunského ministerstva školství ve prospěch vzdělávání Romů v této zemi. Článek není redakčně upravován a jazykové korektury učinil sám autor.

Článek je doplněn o rozsáhlé resumé v českém jazyce.
 

text si můžete stáhnout v 

Publikace: 1/2010
Témata: vzdělávání Romů
Země: Rumunsko
Autor: Sarău, Gheorghe
Bibliografický odkaz: Sarău, Gheorghe. 2010. E edukaciaqi situàcia le rromenqi anθ-i Rumùnia. Laćhe àkcie line kaθar e Edukaciaqo, Rodipnasqo vi le Inovaciaqo Ministèro e Rumuniaθar maśkar e berśa 1998-2009. Romano džaniben 17 (1): 115–138.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás