english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Redakce časopisu Romano džaniben oslavila 30 vydaných ročníků časopisu

Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji za práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Fonologické a morfologické rysy beášských jazykových variet na východním Slovensku

[Phonological and morphological features of Boyash language varieties in Eastern Slovakia]

Článek v úvodu shrnuje historické výzkumy týkající se beášských komunit na východním Slovensku a poukazuje na to, že existující informace jsou velmi strohé a povrchní. Samostatný oddíl je věnován kategorizaci beášských skupin, která je sice zásadní, ale z hlediska jazykovědného bádání má jen omezené využití. Následuje stručný popis historie migrace slovenských Beášů. Těžištěm příspěvku jsou předběžná jazyková data, která autor v posledním desetiletí sesbíral prostřednictvím dialektologického terénního výzkumu. Představuje systém slovanských a maďarských přejímek, podrobně zkoumá fonologické a morfologické rysy a srovnává je s jinými jazykovými varietami na Slovensku a v Maďarsku. Článek nabízí stručný popis jazykové reality etnické skupiny, která je dosud z velké části neznámá.

The text first summarises historical research related to the Boyash communities in Eastern Slovakia and points out that the existing information is limited and rudimentary. A separate section is devoted to the categorisations of Boyash people and a brief account of the migration history of the Slovakian Boyash. The then paper focuses on preliminary linguistic data obtained through the author’s dialectological fieldwork over the last decade. It presents the system of Slavic and Hungarian loanwords, examines phonological and morphological features in detail and compares them with other language varieties in Slovakia and Hungary. The paper offers a brief description of the linguistic reality of an ethnic group that is still largely unknown.
RomanoDzaniben_2022_2_33-62_Rosenberg.pdf:

Publikace: 2/2022
Témata: dialektologie
Země: Slovensko
Autor: Rosenberg, Mátyás
Bibliografický odkaz: Rosenberg, Mátyás. 2022. Fonologické a morfologické rysy beášských jazykových variet na východním Slovensku. Romano džaniben 29 (2): 33–62.
Klíčová slova: Beášové; rumunský jazyk; dialektologie; etnicita; lingvistický terénní výzkum
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.10286551
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás