english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

„Za Lety pod lesem byl zřízen koncentrační tábor“ Rozbor neznámých fotografií a strojopisu Karla Hungra z Mirovic

[„Below the wood behind Lety, a concentration camp was set up“. Analysis of unknown photographs and a typescript by Karel Hungr from Mirovice]

Autorka ve své materiálové studii analyzuje šest fotografií a jeden strojopis týkající se historie a poválečné percepce místa bývalého koncentračního tábora v Letech u Písku, které jsou součástí fotografického souboru „Mirovicko a protektorátní údobí ve fotografii (1939–1945)“ amatérského fotografa Karla Hungra z Mirovic. Při rozboru fotografií se autorka zabývá nejen rekonstrukcí situací zobrazených nebo naznačených v archivních materiálech, ale také motivacemi autora, které ho vedly k pořízení snímků během protektorátu a sepsání doprovodných textů k nim na konci roku 1960. Autorka si tak klade otázku, co lze ze sledovaného materiálu odvodit pro další výzkum poválečné percepce holokaustu českých Romů a Sintů.

The text analyses six photographs and one typescript linked with the history and post-war perception of the site of the former concentration camp in Lety u Písku that are part of the photographic collection “Mirovice region and the Protectorate Period in Photography (1939-1945)” by Karel Hungr, an amateur photographer from Mirovice. The text deals not only with the reconstruction of the situations depicted or hinted at in the archival materials, but also with Hungr´s motivations when taking the pictures during the Second World War and when creating the accompanying texts at the end of 1960. The text thus explores what can be learned from the documents for further research on the post-war perception of the Holocaust of the Czech Roma and Sinti.
RomanoDzaniben_2022_2_7-32_Berkyova.pdf:

Publikace: 2/2022
Témata: historie obecně
Země: Československo
Autor: Berkyová, Renata
Bibliografický odkaz: Berkyová, Renata. 2022. „Za Lety pod lesem byl zřízen koncentrační tábor“ Rozbor neznámých fotografií a strojopisu Karla Hungra z Mirovic. Romano džaniben 29 (2): 7–32.
Klíčová slova: Romové ; holokaust ; následky ; Mirovice ; Lety u Písku ; fotografie
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.10278523
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás