english | česky
home

Aktuality

„Nebijte se. Hádejte se.“ Socializace asertivity v Gavu

Článek se zabývá pobízením dětí k projevům asertivního chování, které autor sledoval v romské
rodině na východním Slovensku. Tento frekventovaný jev článek analyzuje na několika ukázkách a
rozebírá ho v širších kulturních souvislostech. Pobízení k asertivitě je jedním z projevů jazykové
socializace dětí ve zkoumané lokalitě. Jedná se jak o realizaci místního komunikačního stylu, tak o
praxi, skrze kterou jsou děti vedeny k projevení své osobnosti a díky které se učí rozpoznávat skutečné
záměry mluvčích.
 
Klíčová slova
jazyková socilizace, dětství, akvizice romštiny, socializace afektu
 
"Don´t beat each other. Just have a quarrel." Socialization of assertiveness in Gav
The article focuses on prompting of children to display assertivity. It is based on fieldwork in one extended Romani family from Eastern Slovakia. The practice is analyzed on several examples and the analysis is embedded in a broader cultural context. „Prompting to be assertive“ is considered as one facet of language socialization in the locality. It is both approached as a realization of the local communicative style, as well as a practice through which the children are encouraged to display their personality. The practice is also relevant in the recognition of intention of speakers in interaction.
 
Keywords 
language socialization, childhood, Romani language acquisition, socialization of affect

RDz-2-2017_kubanik.pdf:

Publikace: 2/2017
Témata: sociolingvistika etnografie obecně
Země:
Autor: Kubaník, Pavel
Bibliografický odkaz: Kubaník, Pavel. 2017. „Nebijte se. Hádejte se.“ Socializace asertivity v Gavu. Romano džaniben 24 (2): 23–44.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás