english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Nad knihami bratrů Bangových a Elišky Tanzer: Vykročení k literárnímu mainstreamu?

[Above the books of the Banga brothers and Eliška Tanzer: Stepping into the literary mainstream?]

Recenzní článek se věnuje obsahové analýze tři autobiografických knih mladých romských autorů, které se na pulty českých knihkupců dostaly krátce po sobě v letech 2021 až 2022. Momenty, které tito autoři ve svých knihách akcentují, se vzájemně doplňují a pomáhají vytvářet narativ o stresu a nebezpečí, kterým ve svém dětství i mládí, tedy během zrání a dospívání, generace dnešních romských třicátníků a čtyřicátníků čelila a jež ji do jisté míry formovaly. Všechny tři autory spojuje potřeba vyrovnat se s traumaty ze svého mládí a touha dosáhnout lepšího postavení, než jim „společnost“ či okolnosti na začátku jejich dráhy předurčovaly. Tento text hledá mimo jiné odpověď na otázky, do jaké míry tito tři autoři přistupují ke svému autobiografickému psaní z pozice kritického sociologického nazírání a zda se jim daří pojmenovat a vystihnout mechanismy společnosti, které uvrhly a udržují romské jedince na okraji společnosti.

The review article is devoted to the content analysis of three autobiographical books written by young Roma authors, published between 2021 to 2022. The moments that these authors emphasize in their books complement each other and help create a narrative about stress and danger, which the generation of today's Roma in their thirties and forties faced in their childhood and adolescence, and which shaped it to a certain extent. All three authors are united by the need to cope with the traumas of their youth and the desire to achieve a better position than "society" or circumstances predetermined for them at the beginning of their careers. This text seeks, among other things, an answer to the questions to what extent these three authors approach their autobiographical writing from a critical sociological point of view and whether they manage to name and describe the mechanisms of society that pushed and keep the Roma on the margins of society. At the same time, it touches on the question of whether these three books can be perceived as a step of Roma writing towards mainstream literature.
Romano dzaniben_2_2023_Vikova 67-91.pdf:

Publikace: 2/2023
Témata: literatura - próza
Země: Česká republika
Autor: Viková, Lada
Bibliografický odkaz: Viková, Lada. 2023. Nad knihami bratrů Bangových a Elišky Tanzer: Vykročení k literárnímu mainstreamu?. Romano džaniben 30 (2): 67–91.
Klíčová slova: Romové-autobiografie; devadesátá léta; romská literatura; Romové-diskriminace
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.10473725
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás