english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Gronemeyerovy přetisky raných německých pramenů o Romech

Německý protestantský teolog a sociolog Reimer Gronemeyer sestavil ve svém díle Zigeuner im Spiegel früher Chroniken und Abhandlungen. Quellen vom 15. bis zum 18. Jhdt. (Cikáni v zrcadle raných kronik a pojednání. Zdroje od 15. po 18. století) faksimile všech dostupných pramenů referujících o Cikánech v oblasti západní Evropy zhruba do 17. století (Gronemeyer 1987). V úvodu a doslovu shrnuje největší obecné problémy v přístupu k nim, a průběžně předkládá i historicko-kritické analýzy jednotlivých děl a zařazuje je do své doby. V knize jsou rozlišeny původní kroniky (kosmografie, 1. oddíl), obecná historická díla obsahující pasáže o Romech (2. oddíl), teologicko-filozofická díla se zmínkou o Romech (3. oddíl), právní díla a edikty se souvztažností k Romům (4. oddíl), varia (5. oddíl) a monografie věnované Romům (5. oddíl).
Navrhuje, aby byl přehodnocen současný pohled na rané dějiny Romů v Evropě. Klíčový byl odklon od jinak pečlivě dodržovaného principu věrnosti pramenu a od preferování primárních před sekundárními zdroji. Mezi dobovými vzdělanci se velice brzo prosadily spíš stereotypy, opisy a postupné reinterpretace v neprospěch Romů. Na různých příkladech dokládá toto, slovy Gronemeyerovými, „slepé místo humanismu“, jinak velice osvíceného.
Prameny hodně opakují údaje o ošklivém vzhledu Romů, o podvodném a chudobném způsobu života, o jejich kočovnictví a jiné. Časem přibývají informace a domněnky o původu Romů, o důvodech jejich příchodu do Evropy, ale i označení této etnické skupiny. Běžné předsudky (o demografické hrozbě, o pouhé sociální skupině bez etnického podkladu, o nebezpečí rabování apod.) měly své předchůdce už v 16.-17. století.
Gronemeyer předkládá klíčové prameny (mj.) v originální latině či němčině, z nichž byly celé přeloženy do češtiny tyto nejranější:
- Hermann Cornerus: Chronicon
- Andreas (Presbyter z Řezna): Diárium Sexennale
- Albert Krantzius: Saxonia, Kolín nad Rýnem
- Aventinus:Annales Boiorum
- Stumpf:Schweyezer: Chronik
- Münster: Cosmografei
Větší prostor je věnován závěrečné části knihy Jacoba Thomasia „Dissertatio philosophica de Cingaris“ z roku 1652, která kypí nadávkami, rozhořčením a odsudkem zaměřeným na cikánské společenství.
 


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: jevend/2006
Témata: historické dokumenty
Země: Německo
Autor: Wagner, Peter
Bibliografický odkaz: Wagner, Peter. 2006. Gronemeyerovy přetisky raných německých pramenů o Romech. Romano džaniben 13 (3): 29–58.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás