english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Sociální stát a nucené sterilizace – švédská zkušenost

[The Welfare State and Forced Sterilizations – The Swedish Case]

V rámci debaty o švédské sterilizační politice z dvacátých až sedmdesátých letech 20. století se text věnuje pozadí odpovědnosti Švédska jako státu za porušování lidských práv ve vztahu ke třem skupinám obětí dřívější státní zvůle: tzv. „slabomyslným“ a „nezdravým“ jedincům, sociálně ohroženým dětem vychovávaným v náhradní péči a švédským kočovníkům (resandefolket), resp. „cikánům“. Švédskou sterilizační politiku autorka představuje v kontextu politiky sociálního státu a jejího napojení na eugeniku a v kontextu genderové a třídní zatíženosti jeho realizace, s hlavním důrazem právě na zaměření státu na ženy. Romové ve Švédsku představovali jasně diskriminovanou skupinu, v dokumentech týkajících se  sterilizace jsou ale do velké míry neviditelní, protože tato politika cílila mimo jiné kategorie občanů sice také na „kočovníky“, ale nikoli na „Cikány“ jako specifickou kategorii. Text rozkrývá  mechanismy realizace sterilizačního zákonodárství a na pozadí dobové sociální praxe dále rozpracovává tématiku mocenských vztahů ve společnosti, genderu, sexuality a rasové biologie. Zatímco odškodnění se dočkaly první dvě skupiny obětí (a jsou mezi nimi i Romové), vztah švédského státu k Romům jako ke specifické kategorii obětí státní zvůle zůstává ambivalentní.

The article presents a back drop on the state responsibility in Sweden for abuses and human rights violations made in the framework of Swedish sterilization policies during 1930s–1970s in relation to three groups of victims: the so called feebleminded and “unfit” individuals, socially vulnerable foster children in orphanages, and finally Swedish “travellers” (resandefolket) or the so-called “gypsies”. The sterilization program is discussed in relation to Swedish welfare policies, its interconnection with eugenics, and gender and class bias in its implementation, focusing especially on the state focus on women. The Roma in Sweden represented an obviously a discriminated group, which however remain largely invisible in the sterilisation documents, since the sterilization policy during especially 1930s to 1950s, targeted “travellers”, but not “Gypsies” as a special category. Exploring the mechanisms of the implementation of the sterilization legislations, the text touches upon the topics of power relations in the society, and ideas of race biology, gender and sexuality as treated in the social practices of the time. While compensation was offered to the first two groups of victims (which also include Roma), the relation of the Swedish state vis-a-vis the Roma as a specific category of victims of state abuse remains ambivalent.
Romano dzaniben 2019 2 Runcis 107-123.pdf:

Publikace: 2/2019
Témata: zdraví
Země: Švédsko
Autor: Runcis, Maija
Bibliografický odkaz: Runcis, Maija. 2019. Sociální stát a nucené sterilizace – švédská zkušenost. Romano džaniben 26 (2): 107–123.
Klíčová slova: Švédsko ; legislativa ke sterilizacím; sociální stát; gender; třída; Romové
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.10449606
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás