english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Lexikální (mikro)dialektologie užské romštiny

[Lexical (micro-)dialectology of Uzh Romani]

Článek je dialektologickou studií o slovní zásobě lokálních variet romštiny, kterými se mluví na území někdejší užské župy na dnešním slovensko-ukrajinském pomezí. Užská romština je představena jako heterogenní nářeční areál, který se skládá ze dvou regionů: západoužského na Slovensku a východoužského na Ukrajině. Studie ukazuje, že celý areál je po lexikální stránce součástí nářečního kontinua severocentrální romštiny a zejména jejího východního makroareálu, přičemž jej charakterizují i některá nářeční specifika. Hlavní pozornost je věnována popisu lexikální variability v rámci užského areálu. Studie dokládá, že největší rozdíly mezi západoužským a východoužským regionem se týkají vlivu odlišných kontaktních jazyků na obou stranách hranice. Pozorovat lze i skutečnost, že východoužský region je po lexikální stránce konzervativnější než západoužský, ačkoli i v západoužském regionu lze narazit na některé lexikálně konzervativní variety. Článek se dále zabývá lexikální variací v rámci obou regionů a zmiňuje izoglosy, které státní hranici protínají. Na příkladu lexikálních archaismů se studie dotýká i dynamiky slovní zásoby a podává příklady zděděných slov, které lokálně nebo celkově zastarávají či již dokonce zanikly.

This article is a dialectological study of the vocabulary of local Romani varieties that are spoken in the territory of the former Uzh County in the present-day Slovak–Ukrainian borderland. Uzh Romani is presented as a heterogeneous dialect area consisting of two regions: the Western Uzh region in Slovakia and the Eastern Uzh region in Ukraine. The study shows that the whole area is lexically part of a dialect continuum of North Central Romani and specifically of its eastern macro-area, while it is also characterised by dialect-specific features. The main focus of the article is a description of the lexical variability within the Uzh area. The study argues that the major differences between the Western Uzh and Eastern Uzh regions are due to the influence of different contact languages on both sides of the border. Moreover, we can observe that the Eastern Uzh region is lexically more conservative than the Western Uzh region, although there are some lexically conservative varieties even in the Western Uzh region. Furthermore, the article discusses the lexical variation within both regions and mentions examples of isoglosses that cross the national border. By considering lexical archaisms, the study also addresses the dynamics of the vocabulary and gives examples of inherited words that have become either locally or generally obsolete or even extinct.
RDz2020_1_45-89_Benisek.pdf:

Publikace: 1/2020
Témata: dialektologie
Země: Ukrajina
Autor: Beníšek, Michael
Bibliografický odkaz: Beníšek, Michael. 2020. Lexikální (mikro)dialektologie užské romštiny. Romano džaniben 27 (1): 45–89.
Klíčová slova: dialektologie ; jazykový kontakt ; lexikologie ; severocentrální romština ; slovensko-ukrajinské pomezí ; užská dialektní oblast
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás