english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Historie a historiografie nucených sterilizací romských žen v Československu a jejich přesahu do současnosti. Úvod k tematickému číslu Romano džaniben

[History and Historiography of Coerced Sterilizations of Romani Women in Czechoslovakia and Their Continuing Resonances. Introduction to the Special Issue of Romano džaniben]

Text shrnuje historii a mechanismy sterilizační politky v komunistickém Československu cílené na Romky a historii boje za její zviditelnění, odsouzení a odškodnění. Podrobněji se věnuje též historii její dokumentace a pokusům o její uchopení jako historického tématu s mimořádným společenským významem. Vyzdvihuje závěry dosavadního výzkumu v tom smyslu, že  téma nelze jednoduše uzavřít jeho včleněním do debaty o „zločinech komunistického režimu“, neboť jeho geneze a historie praxe poukazuje na  významné společenské předpoklady a kontinuity. Text upozorňuje na některá bílá místa dosavadního historického výzkumu, zejména na nedostatečně prozkoumanou reakci na straně Romů jako dobových společenských aktérů. Vyzdvihuje jako významné i téma geneze zkušenosti poválečných československých úřadů s formulováním a vyjednáváním opatření pohybujících se ve vztahu k Romům za hranicí dobově platné ústavy. 

The text summarizes the history and mechanisms of sterilisation policies in communist Czechoslovakia targetting Romani women and the history of the fight for its critical acknowledgement, condemnation and compensation. It also outlines the history of the documentation of this practice and the attempts of its inclusion in history writing. Highlighting the results of the existing reseach the author notes the impossiblity of a simple inclusion of the topic into the debate on the „crimes of the communist regime“ as the genesis of this practice and history of its implementation points to important social prerequisits and continuities. The text commnets on the blind spots of the existing research, including especially the reaction of the Roma as social actors of the time. It also points to another important topic: the genesis of experience of Czechoslovak post-war authorities with the design and negotiation of policies outside constitutional limits aimed at targetting the Roma.
Romano dzaniben 2019 2 Sadilkova uvod 5-18.pdf:

Publikace: 2/2019
Témata: historie obecně zdraví
Země: Česká republika Československo
Autor: Sadílková, Helena
Bibliografický odkaz: Sadílková, Helena. 2019. Historie a historiografie nucených sterilizací romských žen v Československu a jejich přesahu do současnosti. Úvod k tematickému číslu Romano džaniben. Romano džaniben 26 (2): 5–18.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.10449464
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás